โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562

หนังสือแจ้งขอปรับปรุงโครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562  >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<< โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562 >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<<

คู่มือกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ๒๕๖๒

1.ปกหน้า 2.คำนำ 3.สารบัญ 4.หลักการและเหตุผล 5. ปกมิติภายนอก 14.ปกมิติภายใน 27.แผนเงินงบประมาณ 28.คำอธบายเงินงบประมาณ 29.แผนเงินนอกงบประมาณ 30.คำอธิบายแผนเงินนอกงบประมาณ 31.รายงานผลเงินงบประมาณ 32.คำอธิบายรายงานผลเงินงบประมาณ 33.รายงานผลเงินนอกงบประมาณ 34. คำอธิบายรายงานผลเงินนอกงบประมาณ 35.เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2562 36.แผนงบลงทุน 37.คำอธิบายแผนงบลงทุน 38.รายงานผลงบลงทุน 39.คำอธิบายรายงานผลงบลงทุน 40. เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 2562 41.แบบ สขร. 1 44. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื้อหา 0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card […]

แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card 0211SD0011-Hybrid 0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ 0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน 0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน 0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด