การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)

 

เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุม ทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย พนง.จนท. ฉ.1 พนง.จนท. ฉ.2 พนง.จนท. ฉ.3 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการบันทึกข้อมูล  

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนบูรณาการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการ อำเภอเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างปี 2560 หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๓  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 >>>Download<<<