ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Read more.
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Read more.
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศกองสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา
Read more.
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Read more.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ ๑๒ เดือน
 
Read more.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
 
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานธุรการ
 
Read more.