ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศกองสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา
Read more.
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Read more.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ ๑๒ เดือน
 
Read more.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
 
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานธุรการ
 
Read more.
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการงานของกองสาธารณสุข ตำแหน่งธุรการ ๒ ตำแหน่ง
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (กรณี พายุโพดุล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่
   
Read more.
ประกาศผลจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
 
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
Read more.
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Read more.