ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ “ชี้แจงตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด”
Read more.
การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
 
Read more.
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไม่ครอน (PM๒.๕) ปี ๒๕๖๓
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์(PM๒.๕)
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗
Read more.
เอกสารประกอบการประชุม ทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย พนง.จนท. ฉ.1 พนง.จนท. ฉ.2 พนง.จนท. ฉ.3 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการบันทึกข้อมูล  
Read more.
การเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารด้วย TS๓
การเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารด้วย TS3
Read more.
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนบูรณาการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการ อำเภอเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างปี 2560 หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๓  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย
Read more.
ขอเชิญประชุมทางไกล VDO Conference เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร
Read more.