หนังสือสั่งการ

เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Read more.
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
[ล่าสุด] ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
Read more.
ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
Read more.
การจัดตั้งศูนย์รับส่งกลับ (UCEP)
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
หนังสือเน้นย้ำมาตรการรถพยาบาล
หนังสือสั่งการเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
Read more.
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 1 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560 …
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560 ไฟล์หนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 3 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมี นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุม ไฟล์หนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 2 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.