ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Read more.
การประชุมทางไกลการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
Read more.
โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562
หนังสือแจ้งขอปรับปรุงโครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562  >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<< โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562 >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<<
Read more.
คู่มือกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ๒๕๖๒
1.ปกหน้า 2.คำนำ 3.สารบัญ 4.หลักการและเหตุผล 5. ปกมิติภายนอก 14.ปกมิติภายใน 27.แผนเงินงบประมาณ 28.คำอธบายเงินงบประมาณ 29.แผนเงินนอกงบประมาณ 30.คำอธิบายแผนเงินนอกงบประมาณ 31.รายงานผลเงินงบประมาณ 32.คำอธิบายรายงานผลเงินงบประมาณ 33.รายงานผลเงินนอกงบประมาณ 34. คำอธิบายรายงานผลเงินนอกงบประมาณ 35.เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2562 36.แผนงบลงทุน
Read more.
แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card 0211SD0011-Hybrid 0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ 0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน 0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน 0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
Read more.
เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุชองรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
Read more.
เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่
Read more.
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมทางไกล (VDO Conference) การดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เอกสารแนบ แนบ 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แนบ 2 แนวทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 2.1 คำจำกัดความ ทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ IS ONLINE
Read more.
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561   หนังสือการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก >>>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<< สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<< แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน Bike อุ่นไอรัก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<
Read more.