เอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (กรณี พายุโพดุล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่
   
Read more.
(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
Read more.
แบบรายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุขในการรับมือภัยพิบัติ กรณี ภัยแล้ง
Read more.
การประชุมทางไกล (VDO Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
Read more.
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกในส่วนที่บังคับการ (CPX) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2562
หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2562 >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<< แบบฟอร์มรายงาน  >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<    
Read more.
ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ และ ๔ ลักษณะสำคัญขององค์การ และแผนพัฒนาองค์การ หมวด ๒ และ ๔ (รอบ ๙ เดือน)
Read more.
หนังสือสั่งการและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือสั่งการ  1.1แบบรายงานทรัพยากรการแพทย์(ราชาภิเษก) 1.2แบบรายงานผู้เจ็บป่วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.1แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์(ราชาภิเษก)
Read more.