เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสงกรานต์ 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1.1 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

1.2 การจัดกลุ่มอำเภอเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2.1 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

2.2 คำจำกัดความ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คู่มือการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวัง

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือการติดตั้ง ISWIN V.3

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + nineteen =