แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card 0211SD0011-Hybrid 0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ 0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน 0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน 0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด

เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เอกสารแนบ แนบ 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แนบ 2 แนวทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 2.1 คำจำกัดความ ทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ IS ONLINE แนบ 4 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ  ISWIN V.3 แนบ 5 แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสันบสนุนค่าใช้จ่าย กระทรวงสาธารณสุข แนบ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒      

แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561

แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561   หนังสือการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก >>>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<< สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<< แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน Bike อุ่นไอรัก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) และการใช้งานระบบ WEB EOC ในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561

1.เอกสารแนบโครงการ “WEB EOC”  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 2.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5   —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 3.สไลด์ผู้ตรวจราชการเขต 5 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 4. slide นพ วิทูรย์ อนันกุล —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 5. Overview WEBEOC นายถิรวุฒิ แต้สกุล —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 6. เอกสาร Logistics —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 7. […]

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้ง ที่ 4/2561

  บทสรุปผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด   สรุปการประชุม  23 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด   วาระการประชุม ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน WEBEOC

คู่มือ WEBEOC ฉบับที่ 1 (Version 1)  1.คู่มือ web EOC ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 2. คู่มือ Logistics 3. คู่มือ Operation 4. คู่มือสถานะศูนย์สั่งการ 5. คู่มือตารางเวลาการปฏิบัติ 6.คู่มือ EOC สื่อสาร 7. ผู้ใช้งานปัจจุบัน 8.การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ 9.การสร้าง incident   คู่มือ WEBEOC ฉบับที่ 2 (Version 2 ฉบับล่าสุด ปรับปรุง 10 กันยายน 2561) […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561

1.การบรรยาย “การพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข”  โดย     นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล  รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร Click   2.การบรรยาย “ระบบการค้นหาและติดตาม MOPH Tracking” โดย      นายไทวกฤต เพชรสุทธิ์   โรงพยาบาลเกาะสมุย ดาวน์โหลดเอกสาร Click   3.การบรรยาย “โปรแกรมบันทึก (Injury surveillance Online)”  โดย     นายพรชัย คำเพิงใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร Click   4.การอภิปราย “การพัฒนาโปรแกรมและการใช้งานระบบ WEB EOC” ดาวน์โหลดเอกสาร […]