มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2562

หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2562 >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<< แบบฟอร์มรายงาน  >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<    

หนังสือสั่งการและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือสั่งการ  1.1แบบรายงานทรัพยากรการแพทย์(ราชาภิเษก) 1.2แบบรายงานผู้เจ็บป่วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.1แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์(ราชาภิเษก)

เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒   กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน