เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (กรณี พายุโพดุล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

   

มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2562

หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2562 >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<< แบบฟอร์มรายงาน  >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<    

หนังสือสั่งการและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือสั่งการ  1.1แบบรายงานทรัพยากรการแพทย์(ราชาภิเษก) 1.2แบบรายงานผู้เจ็บป่วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.1แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์(ราชาภิเษก)