ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายงานผลงบลงทุน และแบบ สขร.1

ใบปะหน้ารายงาน   ตุลาคม 2560   พฤศจิกายน 2560   ธันวาคม 2560   มกราคม 2561   กุมภาพันธ์ 2561   มีนาคม 2561   เมษายน 2561   พฤษภาคม 2561   มิถุนายน 2561   กรกฏาคม 2561   สิงหาคม 2561   กันยายน 2561