การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System, ICS) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัญชาเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำหรับงานสาธารณสุขจังหวัด 3. โครงสร้างระบบบัญชาเหตุกาณณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ 4. ตัวอย่างการ activate ICS เพื่อใช้ตอบโต้กรณีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคอุบัติใหม่ 5. ตัวอย่างการ activate ICS เพื่อใช้ตอบโต้กรณีภัยพิบัติทั่วๆไป

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System, ICS) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัญชาเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำหรับงานสาธารณสุขจังหวัด 3. โครงสร้างระบบบัญชาเหตุกาณณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ 4. ตัวอย่างการ activate ICS เพื่อใช้ตอบโต้กรณีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคอุบัติใหม่ 5. ตัวอย่างการ activate ICS เพื่อใช้ตอบโต้กรณีภัยพิบัติทั่วๆไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 15 =