ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์
Read more.
หนังสือมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 2564
 
Read more.
ขอให้รายงานข้อมูลเครื่องช่วยหายใจผ่านระบบ CO-ward กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more.
เรื่องขอประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้งานชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล
 
Read more.
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>>ข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด<<<
Read more.
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
      >>Downloadแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ<<        
Read more.
ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirements: DCIRs)
Read more.
การขอรับสนับสนุนทรัพยากรทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน
Read more.
เล่มแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
Read more.