ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
Read more.
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ด เพื่อชี้แจ้งทิศทางและนโยบายการจัดสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด มาตรฐานการจัดสถานกักกันโรค ร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
หนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
downloadหนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  >Downlond<< **ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดในแฟ้มและทำการเปิดไฟล์**
Read more.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของรถพยาบาลต่อคุณภาพการให้บริการ
   
Read more.
แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19 อัพเดท
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการรายงานผู้ป่วยและทรัพยากรในสถานการณ์ COVID -19 ผ่านระบบ CO-WARD ทาง http://co-ward.moph.go.th/#/login ซึ่งเริ่มเปิดการคีย์ข้อมูลนำเข้าตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.63 และใช้จริงวันที่ 20 เม.ย. 63 สามารถสอบถามหรือปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทาง Line
Read more.
การขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
Read more.
แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19
หนังสือ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่
Read more.