ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
หนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
downloadหนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  >Downlond<< **ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดในแฟ้มและทำการเปิดไฟล์**
Read more.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของรถพยาบาลต่อคุณภาพการให้บริการ
   
Read more.
แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19 อัพเดท
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการรายงานผู้ป่วยและทรัพยากรในสถานการณ์ COVID -19 ผ่านระบบ CO-WARD ทาง http://co-ward.moph.go.th/#/login ซึ่งเริ่มเปิดการคีย์ข้อมูลนำเข้าตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.63 และใช้จริงวันที่ 20 เม.ย. 63 สามารถสอบถามหรือปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทาง Line
Read more.
การขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
Read more.
แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19
หนังสือ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่
Read more.
(Video Conference)กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
download<<วาระการประชุม COVID19_24 มี.ค.63>> download<<2.1 (1) แนวทางการ Quarantine 24March2020 (แก้ไข)>> download<<2.1 (2) สบส. ประชุม 24.03.63 ปรับครั่งที่ 2>> download<<2.2 (1) case mgt
Read more.
การขยายเวลารับสมัครจ้างเหมางานแม่บ้าน
Read more.