ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>>ข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด<<<
Read more.
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
       
Read more.
ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirements: DCIRs)
Read more.
การขอรับสนับสนุนทรัพยากรทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน
Read more.
เล่มแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
Read more.
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
Read more.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   
Read more.
แผนปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และ นโยบายหน่วยงานคุณธรรม กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more.