ข่าวประชาสัมพันธ์

(Video Conference)กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
download<<วาระการประชุม COVID19_24 มี.ค.63>> download<<2.1 (1) แนวทางการ Quarantine 24March2020 (แก้ไข)>> download<<2.1 (2) สบส. ประชุม 24.03.63 ปรับครั่งที่ 2>> download<<2.2 (1) case mgt
Read more.
การขยายเวลารับสมัครจ้างเหมางานแม่บ้าน
Read more.
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19)
  ข้อสั่งการ ภายใน-กรม >>Download<< ข้อสั่งการ ภายนอก-สสจ. >>Download<< ข้อสั่งการ ผู้ตรวจฯ >>Download<<
Read more.
รับสมัครจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
 
Read more.
มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน (มาตรการด้านอาคารสถานที่)
Read more.
แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus: ๒๐๑๙-nCoV)
Read more.
หัวข้อ “ชี้แจงตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด”
Read more.
การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
 
Read more.
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไม่ครอน (PM๒.๕) ปี ๒๕๖๓
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์(PM๒.๕)
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗
Read more.