ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ไฟล์หนังสือ
Read more.
การเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อสั่งการ การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยรับสถานการณ์ทางการเมืองและการช้แผนระบบบัญชาการเหตุการณ์ กระทรวงสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยรับสถานการณ์ทางการเมืองและการช้แผนระบบบัญชาการเหตุการณ์ กระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
ข้อสั่งการ กรณีชุมนุมทางการเมือง วันที่ 23 พ.ค. 57
สรุปข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง ผ่าน Video Conference วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับสถานบริการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับสถานบริการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
รายงานสถานการณ์นช่วงตั้แต่การประกาศ พ.ร.บ. อัยการศึก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
รายงานสถานการณ์นช่วงตั้แต่การประกาศ พ.ร.บ. อัยการศึก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อสั่งการ การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
คู่มือการกรอกข้อมูลแบบสำรวจรถพยาบาล สามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
คู่มือการกรอกข้อมูลแบบสำรวจรถพยาบาล สามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ไฟล์หนังสือ
Read more.
รายชื่อทีม MERT ส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อทีม MERT ส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข รายชื่อ
Read more.