ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม ทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย พนง.จนท. ฉ.1 พนง.จนท. ฉ.2 พนง.จนท. ฉ.3 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการบันทึกข้อมูล  
Read more.
การเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารด้วย TS๓
การเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารด้วย TS3
Read more.
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนบูรณาการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการ อำเภอเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างปี 2560 หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๓  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย
Read more.
ขอเชิญประชุมทางไกล VDO Conference เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร
Read more.
ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Read more.
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Read more.
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศกองสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา
Read more.