หนังสือสั่งการ

แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19 อัพเดท
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการรายงานผู้ป่วยและทรัพยากรในสถานการณ์ COVID -19 ผ่านระบบ CO-WARD ทาง http://co-ward.moph.go.th/#/login ซึ่งเริ่มเปิดการคีย์ข้อมูลนำเข้าตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.63 และใช้จริงวันที่ 20 เม.ย. 63 สามารถสอบถามหรือปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทาง Line
Read more.
(Video Conference)กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
download<<วาระการประชุม COVID19_24 มี.ค.63>> download<<2.1 (1) แนวทางการ Quarantine 24March2020 (แก้ไข)>> download<<2.1 (2) สบส. ประชุม 24.03.63 ปรับครั่งที่ 2>> download<<2.2 (1) case mgt
Read more.
เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Read more.
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
[ล่าสุด] ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
Read more.
ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
Read more.
การจัดตั้งศูนย์รับส่งกลับ (UCEP)
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
หนังสือเน้นย้ำมาตรการรถพยาบาล
หนังสือสั่งการเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
Read more.
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดหนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 1 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560 …
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2560 ไฟล์หนังสือ
Read more.