หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 (ประธาน : นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธาณณสุข)…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธาณณสุข เป็นประธาน ไฟล์หนังสือ
Read more.
ข้อสั่งการที่ประชุมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง…
สรุปข้อสั่งการที่ประชุมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๔/๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับสถานบริการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับสถานบริการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการประชุม Warroom ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 2556
ไฟล์หนังสือสั่งการ
Read more.