เอกสาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>>ข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด<<<
Read more.
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับพื้นที่
เอกสารประกอบการประชุม <<ไฟล์วิดีโอการประชุม>>
Read more.
เล่มแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง และความร้อน พ.ศ. 2564
  <<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>
Read more.
คู่มือมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย
>>กรมควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)<<   >วิดิโอบันทึกการประชุมและเอกสารการประชุมทางไกลโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) วันที่ 26 มกราคม 2564<
Read more.
สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
Read more.
มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง  
Read more.
หนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
downloadหนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
Read more.
เอกสาร/หลักฐานประกอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  >>EOC Assessment Tool<< >>ICS 100<<
Read more.
การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more.