เอกสาร

เล่มแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง และความร้อน พ.ศ. 2564
  <<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>
Read more.
คู่มือมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย
>>กรมควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)<<   >วิดิโอบันทึกการประชุมและเอกสารการประชุมทางไกลโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) วันที่ 26 มกราคม 2564<
Read more.
สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
Read more.
มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง
มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง  
Read more.
หนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
downloadหนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563
Read more.
เอกสาร/หลักฐานประกอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  >>EOC Assessment Tool<< >>ICS 100<<
Read more.
การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more.
ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
วาระการประชุม COVID19_2 มี.ค.63>>download<< 2.1 SAT แนวทางเฝ้าระวัง lab 2032563vdoconf>>download<< 2.2 PHEOC DMS Case mgt 2 March 2020 edit>>download<< 2.3 TTx_COVID-19_2มีค63>>download<< ข้อสั่งการ_2_3_63>>download<<
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.
  download4.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์_17Feb2020 COVID-19_flow_Feb14_edownload downloadCOVID-19_management_Feb14_Page_2 COVID-19_management_Feb14_Page_1download           
Read more.