เอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร
Read more.
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Read more.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (กรณี พายุโพดุล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่
   
Read more.
(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
Read more.
แบบรายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุขในการรับมือภัยพิบัติ กรณี ภัยแล้ง
Read more.
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกในส่วนที่บังคับการ (CPX) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2562
หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2562 >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<< แบบฟอร์มรายงาน  >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<    
Read more.