เอกสาร

ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
วาระการประชุม COVID19_2 มี.ค.63>>download<< 2.1 SAT แนวทางเฝ้าระวัง lab 2032563vdoconf>>download<< 2.2 PHEOC DMS Case mgt 2 March 2020 edit>>download<< 2.3 TTx_COVID-19_2มีค63>>download<< ข้อสั่งการ_2_3_63>>download<<
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.
  download4.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์_17Feb2020 COVID-19_flow_Feb14_edownload downloadCOVID-19_management_Feb14_Page_2 COVID-19_management_Feb14_Page_1download           
Read more.
การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
 
Read more.
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไม่ครอน (PM๒.๕) ปี ๒๕๖๓
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์(PM๒.๕)
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร
Read more.
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Read more.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (กรณี พายุโพดุล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่
   
Read more.