เอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย การฝึกซ้อมรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในสถานที่สังเกตุอาการ (Quarantine) โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น วันที่ 26 กันยายน 2557
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ วิธีใส่ชุดหมี วิธีใส่ชุดกาวน์ การทำความสะอาดพื้นที่/รถพยาบาล การกำจัดและขนย้ายขยะ จำลองสถานการณ์การแพร่เชื้อ สถานการณ์สมมติ
Read more.
สรุปมติที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณ๊โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา วันที่ 23 กันยายน 2557
สรุปมตืที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณ๊โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา วันที่ 23 กันยายน 2557
Read more.
สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
การฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด (7 จังหวัด เพิ่มเติม)
การฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด (7 จังหวัด เพิ่มเติม)
Read more.
ชุดที่ 1 คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา…
เอกสาร 1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4 เอกสาร5 เอกสาร6 เอกสาร7 เอกสาร8 เอกสาร9
Read more.
ชุดที่ 2 คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD) ภาคสาธารณสุข ระดับจังหวัด
เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4 เอกสาร5 เอกสาร6 เอกสาร7 เอกสาร8 เอกสาร9
Read more.