เอกสาร

(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
Read more.
แบบรายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุขในการรับมือภัยพิบัติ กรณี ภัยแล้ง
Read more.
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกในส่วนที่บังคับการ (CPX) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2562
หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2562 >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<< แบบฟอร์มรายงาน  >>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<    
Read more.
ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ และ ๔ ลักษณะสำคัญขององค์การ และแผนพัฒนาองค์การ หมวด ๒ และ ๔ (รอบ ๙ เดือน)
Read more.
หนังสือสั่งการและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือสั่งการ  1.1แบบรายงานทรัพยากรการแพทย์(ราชาภิเษก) 1.2แบบรายงานผู้เจ็บป่วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.1แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์(ราชาภิเษก)
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒   กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย
Read more.
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Read more.
การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
  การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข  
Read more.