แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ๒๕๖๒
1.ปกหน้า 2.คำนำ 3.สารบัญ 4.หลักการและเหตุผล 5. ปกมิติภายนอก 14.ปกมิติภายใน 27.แผนเงินงบประมาณ 28.คำอธบายเงินงบประมาณ 29.แผนเงินนอกงบประมาณ 30.คำอธิบายแผนเงินนอกงบประมาณ 31.รายงานผลเงินงบประมาณ 32.คำอธิบายรายงานผลเงินงบประมาณ 33.รายงานผลเงินนอกงบประมาณ 34. คำอธิบายรายงานผลเงินนอกงบประมาณ 35.เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2562 36.แผนงบลงทุน
Read more.
แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card 0211SD0011-Hybrid 0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ 0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน 0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน 0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
Read more.
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561   หนังสือการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก >>>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<< สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<< แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน Bike อุ่นไอรัก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<
Read more.
แบบฟอร์มสรุปการจัดโครงการอบรม/สัมมนา
ดาวน์โหลด >> รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
Read more.
แบบฟอร์มรายงานการประชุม
ดาวน์โหลด >> รายงานการประชุม_EOC-004
Read more.
แบบฟอร์ม ผังบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
ดาวน์โหลด >> ผังบัญชาการเหตุการณ์_EOC-001
Read more.
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด >> ใบสำคัญรับเงิน_FNC-002
Read more.
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ดาวน์โหลด >> ใบลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัว_HRM-001
Read more.
แบบฟอร์มการร้องขอการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มการร้องขอยาและเวชภัณฑ์_LO-002
Read more.
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ดาวน์โหลด >> แบบใบลาพักผ่อน_HRM-002
Read more.