ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด

การฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด (7 จังหวัด เพิ่มเติม)
การฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด (7 จังหวัด เพิ่มเติม)
Read more.
ชุดที่ 1 คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา…
เอกสาร 1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4 เอกสาร5 เอกสาร6 เอกสาร7 เอกสาร8 เอกสาร9
Read more.
ชุดที่ 2 คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD) ภาคสาธารณสุข ระดับจังหวัด
เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4 เอกสาร5 เอกสาร6 เอกสาร7 เอกสาร8 เอกสาร9
Read more.