ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด

ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ และ ๔ ลักษณะสำคัญขององค์การ และแผนพัฒนาองค์การ หมวด ๒ และ ๔ (รอบ ๙ เดือน)
Read more.
หนังสือสั่งการและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือสั่งการ  1.1แบบรายงานทรัพยากรการแพทย์(ราชาภิเษก) 1.2แบบรายงานผู้เจ็บป่วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.1แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์(ราชาภิเษก)
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒   กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย
Read more.
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Read more.
การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข
  การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข  
Read more.
การประชุม VDO Conference ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถพยาบาล
  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ขอส่งสไลด์ การประชุม VDO Conference ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถพยาบาล รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1YeD-vAc6WfTerR28BDSy8UNaPqTfTDHm หรือ      
Read more.
เอกสารการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการเก็บข้อมูล สงกรานต์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ระบบIS Online สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การบันทึกข้อมูลด้วยระบบ IS
Read more.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Read more.
การประชุมทางไกลการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
Read more.
โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562
หนังสือแจ้งขอปรับปรุงโครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562  >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<< โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562 >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<<
Read more.