มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน (มาตรการด้านอาคารสถานที่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =