ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + twenty =