แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดในวงจำกัด ระยะที่ 2 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 10 =