การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − fourteen =