ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 19 =