ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 20 =