การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

 

 

>>Downloadแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ<<

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =