ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 3) ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =