รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =