รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + fifteen =