รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2664)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =