Ambulance Survey

 

แบบสำรวจรถพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรถพยาบาล          ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพนักงานขับรถ          ส่วนที่ ๓ ข้อมูลศูนย์สั่งการ

 

ดาวน์โหลด : คู่มือการกรอกแบบสำรวจรถพยาบาล 

หมายเหตุ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล และกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบทั้ง ๓ ส่วน ผ่านทางเว็บไซต์กองสาธารณสุขฉุกเฉิน http://pher.moph.go.th ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงผลได้ดีบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค