ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรถพยาบาล

หมายเหต

  • หากมีข้อมูลพนักงานขับรถหลายคนให้ทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งหลักจากทำการบันทึกจนครบตามจำนวน
  • กดบันทึกทุกครั้ง หลังจากทำการกรอกข้อมูลในแต่ละชุด