ส่วนที่ ๓ ข้อมูลศูนย์สั่งการ/ศูนย์รับแจ้งเหตุ

หมายเหต

  • หากมีข้อมูลศูนย์สั่งการ / ศูนย์รับแจ้งเหตุ หลายที่ให้ทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งหลักจากทำการบันทึกจนครบตามจำนวน
  • กดบันทึกทุกครั้ง หลังจากทำการกรอกข้อมูลในแต่ละชุด