ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพนักงานขับรถ

หมายเหต

  • หากมีข้อมูลพนักงานขับรถหลายคนให้ทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งหลักจากทำการบันทึกจนครบตามจำนวน
  • กดบันทึกทุกครั้ง หลังจากทำการกรอกข้อมูลในแต่ละชุด