(Video Conference)กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

download<<วาระการประชุม COVID19_24 มี.ค.63>> download<<2.1 (1) แนวทางการ Quarantine 24March2020 (แก้ไข)>> download<<2.1 (2) สบส. ประชุม 24.03.63 ปรับครั่งที่ 2>> download<<2.2 (1) case mgt 24 march 2020>> download<<2.2 (2) 21 March 2020 CPG COVID -19 FINAL version 16.15>> download<<2.3 อย. แผนการจัดหาทรัพยากร v.3 24-03-63>> download<<2.4 […]

การประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)

 

เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข