การประชุมทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

  เอกสารการประชุม VDO Conference วันที่ 3 เมษายน 2562 1.แนวทางการดำเนินงานและ ข้อสั่งการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดย นพ. วิทูรย์ อนันกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 3.โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอลล์ โดยกรมควบคุมโรค 4.การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เอกสารแนบ แนบ 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แนบ 2 แนวทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 2.1 คำจำกัดความ ทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ IS ONLINE แนบ 4 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ  ISWIN V.3 แนบ 5 แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสันบสนุนค่าใช้จ่าย กระทรวงสาธารณสุข แนบ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒      

การประชุม VDO Conference วันที่ 2 เมษายน 2561

หนังสือเชิญประชุม VDO Conference วันที่ 2 เมษายน 2561    สไลด์แนวทางสงกรานต์ VDO Con กรมควบคุมโรค สไลด์ระบบรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล อ.พรชัย คำเพิงใจ สไลด์การเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์ กสธฉ. ข้อเน้นย้ำ – ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ห้ามทำผิดกฎหมายจราจรโดยเด็ดขาด และหากเกิดบาดเจ็บ/เสียชีวิตต้องมีการสอบสวนสาเหตุ  

แนวทางการรายงานการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (Quick Win for Road Safety) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

หนังสือแนวทางการรายงานการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (Quick Win for Road Safety) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดClick   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ดาวน์โหลดClick สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดาวน์โหลดClick

เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสงกรานต์ 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 1.1 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 1.2 การจัดกลุ่มอำเภอเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการ   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 2.1 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 2.2 คำจำกัดความ   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คู่มือการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวัง   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือการติดตั้ง ISWIN V.3   สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการ VDO Conference เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2561

เอกสารประกอบการ VDO Conference เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม 1.การสั่งการและแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  2.การเตรียมการเทศการปีใหม่ 2561 และการตรวจแอลกอฮอล์ โดย กรมควบคุมโรค 3.การเตรียมความพร้อมด้านการบันทึกข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1/2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 **คลิ๊ก ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด เอกสาร