เอกสารประกอบการประชุม ทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย พนง.จนท. ฉ.1 พนง.จนท. ฉ.2 พนง.จนท. ฉ.3 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนวทางการบันทึกข้อมูล