แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

0211SD001-แบบลงนาม

0211SD0005-เชิงขั้นตอน

0211SD0007-เชิงปริมาณ

0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ

0211SD0009-ตารางสรุปผล

0211SD0010-SAR-card

0211SD0011-Hybrid

0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ

0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน

0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน

0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 12 =