คู่มือกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ๒๕๖๒

1.ปกหน้า

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.หลักการและเหตุผล

5. ปกมิติภายนอก

14.ปกมิติภายใน

27.แผนเงินงบประมาณ

28.คำอธบายเงินงบประมาณ

29.แผนเงินนอกงบประมาณ

30.คำอธิบายแผนเงินนอกงบประมาณ

31.รายงานผลเงินงบประมาณ

32.คำอธิบายรายงานผลเงินงบประมาณ

33.รายงานผลเงินนอกงบประมาณ

34. คำอธิบายรายงานผลเงินนอกงบประมาณ

35.เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2562

36.แผนงบลงทุน

37.คำอธิบายแผนงบลงทุน

38.รายงานผลงบลงทุน

39.คำอธิบายรายงานผลงบลงทุน

40. เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 2562

41.แบบ สขร. 1

44. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เนื้อหา

0211SD001-แบบลงนาม

0211SD0005-เชิงขั้นตอน

0211SD0007-เชิงปริมาณ

0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ

0211SD0009-ตารางสรุปผล

0211SD0010-SAR-card

0211SD0011-Hybrid

0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ

0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน

0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน

0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก

0211SD016_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 10 =